OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


 Producent zapewnia użytkownika o dobrej i prawidłowej jakości zakupionego produktu.

 Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, które to usuwane będą w okresie gwarancyjnym bezpłatnie.

Każda konstrukcja jest montowana na podłożu przygotowanym wcześniej przez klienta. Teren powinien być wypoziomowany i ustabilizowany. Zależnie od preferencji i możliwości, klient może się zdecydować i przygotować jeden z czterech rodzajów podłoża:

Betonowy fundament:  Fundament powinien wznosić się minimum 10 cm ponad poziom terenu w celu zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem wody.

Kostkę brukową: tak jak w przypadku fundamentu podłoże powinno wznosić się ponad poziom terenu

Bloczki betonowe

Drewniany podest /taras

Elementy wyposażenie balii :

 • system sterowania i pompy
  Gwarancja obejmuje wady techniczne spowodowane wadami materiałowymi i / lub produkcyjnymi.
 • system aeromasażu, system hydromasażu
  Gwarancja obejmuje wycieki, wady materiałowe i / lub produkcyjne na wężach, dyszach i systemie sterowania.
 • Filtr wody / ozon / filtr UV
  Gwarancja obejmuje wady materiałowe i / lub produkcyjne. Wymienne filtry lub wkłady ozonowe / lampy UV nie są objęte gwarancją.
 • oświetlenie podwodne, w tym transformator
  Gwarancja nie obejmuje “części eksploatacyjnych”, takich jak włącznik, lampa i źródło światła.
 • izolowane pokrywy wykonane ze sztucznej skóry
  Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Ewentualne zmiany kolorów spowodowane przez promieniowanie UV nie są objęte gwarancją
 •  Gwarancja nie obejmuje ewentualnych wad typowych dla produktów drewnianych. Obejmuje to ekspansję wilgoci, zmiany koloru, pęknięcia itp., Które właściciel może kontrolować, wykonując prawidłową konserwację. 
  Ewentualne szkody tj. zamarzania, które występują po dostawie, nie są objęte gwarancją. To zawsze użytkownik musi zapobiegać powstawaniu szkód zamarzających. Obowiązuje to zarówno przed instalacją, jak i po niej.

 Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 • ✗  niewłaściwego użytkowania lub dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,

 • ✗  nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,

 • ✗  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu,

 • ✗  uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych

  z zaleceniami producenta materiałów,

 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników

  noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne itp.),

 • ✗  wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu,

 • ✗  naturalnego starzenia się drewna, które już po pewnym czasie może zmieniać kolor oraz mogą

  pojawiać się pęknięcia.

   Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego oraz na24 miesiąceod daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.

   Warunki gwarancji na piec Harvia określa jego producent w oddzielnym dokumencie.

   Dla bezusterkowego, sprawnego i bezpiecznego działania produktu kupujący jest zobowiązany stosować się do poniższych prawidłowości:

 • ✗  podłączenia do instalacji elektrycznej powinien dokonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi , łącznie z doprowadzeniem oddzielnego niezależnego przewodu , zabezpieczonego włącznikiem różnicowo- prądowym,

 • ✗  używanie pieca Harvia zgodne z zaleceniami producenta,

 • ✗  rozgrzewanie sauny do temperatury wyższej niż 180 C może doprowadzić do samo zapalenia

  lub innych zniszczeń,

 • ✗  ze względu na zmienność warunków atmosferycznych i wahania wilgotności powietrza drewno ma tendencję do pęcznienia lub zsychania się, wobec tego może zaistnieć konieczność regulacji drzwi, co Kupujący powinien wykonać we własnym zakresie,

 • ✗  ze względu na sezonowe i cykliczne przesychanie drewna mogą pojawiać się szpary na zewnętrznej ścianie sauny nawet ok. 1cm . Producent przewidując to skonstruował ścianę wewnętrzną aby zapewnić stałą szczelność sauny,

 • ✗  biorąc pod uwagę indywidualne oczekiwania klientów Gwarant dopuszcza stosowanie według uznania środków konserwujących lub barwiących drewno z wyłączeniem lakierobejc. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za efekt i zachowywanie się w czasie użytych preparatów.

 • ✗  Sauna powinna znajdować się na utwardzonym i równym podłożu oraz zostać odpowiednio wypoziomowane, wybierając miejsce dla sauny należy zadbać aby stała w miejscu raczej nie nasłonecznionym lub zacienionym gdyż drewno ulega szybkiej erozji na słońcu co nie jest objęte gwarancją,

   Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki itp

   Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku:

 • ✗  stwierdzenia jakiejkolwiek modyfikacji produktu,

 • ✗  stwierdzenia przez Gwaranta iż przyczyną reklamacji jest niedopełnienie zasad opisanych

  powyżej

   W przypadku nie uznania reklamacji produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Nabywcy.

  Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienia łącznie następujących warunków:

 • ✗  pisemne ewentualnie za pośrednictwem  poczty e-mail zgłoszenie reklamacji zawierające: nazwę towaru, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu,

 • ✗  okazanie oryginału zamówienia,umowy kupna, faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu,

 • ✗  dostarczenie reklamowanego produktu osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika

  (spedytora) do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem.
   Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu lub dostawy części zamiennych.

 Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu naprawy uznanych roszczeń gwarancyjnych.

 W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika (spedytora).

 Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 W przypadku naprawy produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres.

 Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.